Nová sazba poplatku za nakládání s komunálním odpadem

Nová sazba poplatku za nakládání s komunálním odpadem

Vážení občané,

Zastupitelstvo obce Krhová na svém 25. zasedání vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou naleznete na úřední desce. Obecně závazná vyhláška stanovuje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Od zavedení svozu komunálního odpadu 2x do měsíce se vývoz komunálního odpadu snížil na průměrnou hodnotu 30 tun/měsíc, což je o 10 tun za měsíc méně než v roce 2016. A také jsme docílili toho, že vývoz separovaného odpadu se zvýšil. Především se zvýšil počet „žlutých pytlů“, které jsou vyváženy od našich domů a to o téměř 100 ks pytlů měsíčně více než v loňském roce.

Tato pozitivní zpráva má i druhou stránku mince. Navržená hodnota místního poplatku může být zachována jen tak dlouho, dokud nedojde k zákonným změnám (např. poplatek za ukládání odpadů na skládkách) a k navýšení komunálního odpadu v popelnících (nad průměr 30 tun/měsíc).

NOVÁ SAZBA POPLATKU za nakládání s komunálním odpadem činí 450 Kč/rok.

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady obce Krhová předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1.110.183 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 1.110.183 Kč děleno 2 023  ( 1978 počet osob s pobytem na území obce + 45 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 549 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450 Kč.

S přáním krásných vánočních svátků.

Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Soubor ve formátu pdf Informace o svozu komunálního odpadu v obci
( 1199.5 Kb )